Biznes Blog

Rodzaje umów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Wiele spraw pomiędzy pracownikiem a pracodawcą regulowanych jest przez odpowiednie przepisy prawa. Polskie prawo pracy jest przede wszystkim uregulowane w Kodeksie pracy, jednak szereg szczegółowych przepisów zawiera dodatkowe przepisy.

Do prawa pracy należą również międzyzakładowe i zakładowe układy zbiorowe pracy oraz różnego rodzaju umowy o pracę. Wyróżnia się zasadniczo trzy rodzaje umowy o pracę, może być to umowa o prace na czas próbny. Może być ona podpisana n okres dłuższy na 3 miesiące, przy czym może zostać wypowiedziana przez pracodawcę bez podania przyczyny. W tym czasie pracownik nabywa jednak prawa do urlopu po przepracowaniu dwóch tygodni, wówczas może liczyć na 3 dni urlopu, po sześciu miesiącach na jeden miesiąc, a po trzeba latach na 3 miesiące urlopu. Jest to umowa korzystna dla pracodawcy, który w ten sposób może sprawdzić umiejętności pracownika, i zdecydować o zatrudnieniu go na stałe. W przypadku umowy na czas określony nie może być zawarta n okres dłuższy niż 33 miesiące, wówczas pracownika nabywa prawa do urlopu w wysokości dwóch tygodni jeżeli przepracował dłużej niż 6 miesięcy.

W przypadku jeżeli pracował przez 3 lata, wliczając przy tym umowę na czas próbny może liczyć na urlop w wymiarze trzech miesięcy.

Oczywiście najkorzystniejsza z punktu widzenia pracownika jest umowa na czas nieokreślony. Każda z tych umów powinna być przygotowana w sposób uwzględniający przepisy prawa, ale także postanowienia indywidualnej umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Jeżeli pojedyncze postanowienie umowne narusza ten wymóg, jest ono nieskuteczne. Wówczas postanowienie zostaje zastąpione odpowiednią regulacją prawa pracy. Pracodawca może zażądać od kandydata przedłożenia dokumentów ważnych dla przyszłego stosunku pracy. Przede wszystkim dotyczy to kwestionariusza personalnego, w którym znajdują się pytania o stan cywilny pracownika, liczbę dzieci, ich wykształcenie, karierę zawodową, kiedyś istotne było odbycie służby wojskowej. Czasem jednak może dojść do sporu na linii pracownik pracodawca wówczas może przydać się adwokat prawo pracy wrocław.

Similar Posts